Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat!

hero-bg

Adatvédelmi tájékoztató

A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) bármely, a honlap/alkalmazás használata, illetve általa nyújtott szolgáltatások során a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése tekintetében az egyének védelméről, a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény továbbá a 2018. május 25-től alkalmazandó az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések betartása mellett jár el.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát a Bank tudomására hozza, ezzel lehetővé teszi, hogy a Bank azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – az adatátadás jellege által meghatározott céllal és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Bank az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik a személyes adatok védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Bank valamennyi rendelkezésére bocsátott, az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, számla egyenlegére, forgalmára vonatkozó tényt adatot, információt, megoldást a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben foglaltak szerint banktitokként kezel.
Az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokról a Bank - csatolt - Adatkezelési Tájékoztatójában olvashat.